Objectius

De la missió del Consell Industrial se’n desprèn un decàleg d’objectius generals vertebradors de les seves accions, que són els següents:

  1. Anticipar escenaris i provocar canvis de futur.
  2. Potenciar un creixement equilibrat i adient a les necessitats del seu sector productiu i de la seva població.
  3. Ampliar i consolidar el sector productiu amb serveis que potenciïn el creixement, la competència i la cohesió territorial.
  4. Potenciar els serveis i empreses que afavoreixin l’ocupació.
  5. Promoure espais de concertació que generin la millora dels recursos, en pro de la capacitació i la qualificació de les persones.
  6. Impulsar mesures que incorporin la cultura de la innovació com a element clau per a incrementar la productivitat i la competitivitat al territori.
  7. Adaptar serveis i activitats en pro d’entorns de qualitat i equilibrats amb el medi ambient.
  8. Establir vies de recerca de promoció de l’activitat industrial (establerta i de nova creació).
  9. Recolzar si escau la internacionalització del sector industrial i dels serveis de producció al territori.
  10. Promoure serveis que facilitin un retorn de treball segur per a les persones i les empreses.

Els eixos estratègics i línies d’actuació en què es basa el funcionament del Consell Industrial són:

Eix 1 – Territori i medi ambient.
 ■  Cohesió territorial. Vetllar per un entorn industrial ben planificat, competitiu i impulsor del treball en xarxa.
 ■  Medi ambient. Promoure un model industrial de qualitat i responsable amb el medi ambient.

Eix 2 – Promoció empresarial, formació i foment de l’ocupació i la seguretat.
 ■  Promoure la creació i la consolidació de les empreses del sector industrial i les bones pràctiques.
 ■  Formar i fomentar l’ocupació amb les persones com agents de canvi.
 ■  Garantir que es treballa per la seguretat en l’entorn empresarial, tant per a les persones com per als béns productius.

Contacta Ara