Data: 20/05/19

Són moltes les empreses, les indústries i els comerços que disposen de web i que no faciliten la informació que estableix el marc normatiu d’obligat compliment si es té una activitat amb caràcter comercial o finalitat econòmica. És per aquest motiu que iniciem una sèrie d’articles per facilitar informació al respecte del comerç electrònic, la contractació online i el màrqueting digital.

Avui comencem explicant els textos legals que ordena la normativa que han de ser accessibles a l’usuari al vostre web i que són:

 • Avís legal
 • Política de cookies
 • Política de privacitat

Tots ells s’han d’aplicar tant a les pàgines web en les quals es fan activitats de comerç electrònic o venda online com en aquelles que subministren informació dels seus productes o serveis de manera gratuïta als usuaris quan la residència i domicili social del prestador de serveis està establerta en territori espanyol. Només queden excloses aquelles webs que es limitin exclusivament a l’àmbit domèstic o a activitats personals no econòmiques on no s’obtinguin cap tipus de benefici econòmic directe o indirecte.

La informació que s’ha de subministrar al web us la detallem per secció.

Secció AVÍS LEGAL

 1. Nom o denominació social; residència, domicili o adreça d’us establiment a Espanya; adreça electrònica; i qualsevol altra dades que permeti un contacte directe i efectiu.
 2. Si està registrada, número de registre mercantil.
 3. Si requereix d’autorització administrativa prèvia, dades relatives a la llicència i qui la supervisa
 4. Si s’exerceix una professió reglada:
  • Dades del col·legi professional
  • Número de col·legiat
  • Títol acadèmic oficial o professional
  • Estat on s’ha expedit el títol
  • Normes professionals aplicables a l’exercici de la professió
 5. Número d’identificació fiscal
 6. Relació de preus del producte o servei de manera clara i exacta i si s’inclou, o no, els respectius impostos o despeses d’enviament
 7. Si és el cas, codis de conducta als que estigui adherit

Secció POLÍTICA DE COOKIES

 1. Definició i funció de les cookies.
 2. Informació detallada de les cookies que utilitzes: finalitat, temps d’utilització, si són pròpies o de tercers, etc…
 3. Instruccions sobre com deshabilitar-les cookies des dels diferents navegadors existents.
 4. Identificació dels tercers que utilitzen les dades a través de les cookies.

I què és una Cookie? Una cookie és un fragment d’informació que el web que visitem envia al nostre dispositiu mitjançant el navegador per tal que certes informacions puguin ser recuperades en posteriors visites. No es prohibeix el seu ús però és obligatori informar de manera clara i completa sobre la seva finalitat i oferir la possibilitat de rebutjar-les amb un procediment senzill i gratuït.

I quin tipus de Cookies existeixen

 • Tècniques. Aquelles necessàries per a prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari i/o les que permeten la comunicació amb l’equip de l’usuari i la xarxa. P.e. les que permeten emmagatzemar els productes de la cistella de la compra.
 • Analítiques. Totes les altres.

Secció POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. La identitat i adreça del responsable del tractament i en el seu cas del delegat del tractament.
 2. L’existència d’un fitxer o tractament de dades.
 3. La finalitat de la recollida de les dades.
 4. La base jurídica que justifica el tractament.
 5. La durada del tractament.
 6. Els destinataris de la informació.
 7. La intenció de realitzar transferències internacionals.
 8. Elaboració de perfils.
 9. Existència del dret a retirar el consentiment.
 10. El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
 11. La font de la que procedeixen les dades personals. (Quan no les hagi facilitat l’usuari).
 12. La possibilitat d’exercitar els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat): És necessari posar a disposició de l’usuari algun mitjà senzill i gratuït per exercir aquests drets, per exemple, telèfon, correu electrònic, adreça postal…

Aquesta informació s’ha d’incloure quan la pàgina reculli dades de caràcter personal dels usuaris i només si són imprescindibles per acomplir les finalitats proposades.

Tota la informació facilitada al web ha de ser:

 • Clara i precisa
 • Accessible i permanent
 • Gratuïta

MARC NORMATIU DE LA CONTRACTACIÓ ONLINE

Específic:

 1. Llei 34/2002del 11 de juliol de SERVEIS DE LA SOCIETAT D’INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE).
 2. Llei 26/1991, del 21 de novembre, de protecció dels consumidors en cas de contractes celebrats fora dels establiments comercials.
 3. RD 1906/1999, del 17 de desembre, pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb CONDICIONS GENERALS en desenvolupament de l’art 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 de abril, de condicions generals de la contractació.

General:      

 1. RDL 1/2007del 16 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la LLEI GENERAL PER A LA DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS I ALTRES LLEIS COMPLEMENTÀRIES (RDL LGDCIU).
 2. Llei 3/2014 del 27 del març per la qual es modifica el text refós de la LLEI GENERAL DE DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS I ALTRES LLEIS COMPLEMENTÀRIES, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
 3. Llei 22/2010del 20 del juliol del CODI DE CONSUM DE CATALUNYA (CDCC).
 4. Llei 7/1998del 13 d’abril, sobre CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ (LCGC).
 5. Llei 7/1996,del 15 de gener, d’ Ordenació del Comerç al detall (LOCM).

Marc normatiu sobre protecció de dades:

 1. Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de protecció de dades personals (LOPD).
 2. RD 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades (RDLOPD).
 3. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’ abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades RGPD).
Contacta Ara