Data: 12 de setembre de 2019

Després de la nostra assistència a la jornada de les novetats en l’aplicació del Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE) i l’avantprojecte de Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) organitzada per ACCIÓ, us en presentem un breu resum d’aquesta.

Novetats SIPAE i Avantprojecte APEU

Novetats SIPAE i Avantprojecte APEU

Les associacions empresarials a Catalunya sempre es troben amb crisis perquè s’enfronten, entre d’altres, als problemes següents:

 1. La viabilitat i la permanència en el temps dels projectes iniciats atesa l’absència d’un marc legal que garanteixi la cooperació i la participació de tots els sectors i agents de la zona.
 2. Un marc de finançament basat en el voluntarisme.
 3. El grau insuficient de representativitat en la zona d’actuació.
 4. Una baixa professionalització de la gerència.

Això sumat al gran problema de la progressiva deslocalització de les empreses planteja l’evolució cap a nous models de gestió público-privada de les àrees de promoció econòmica urbana (entre els que es troben els polígons d’activitat econòmica) capaços de generar nous recursos econòmics.

Davant aquesta dificultat d’absència d’un marc legal i de viabilitat i permanència en el temps dels projectes, la Generalitat de Catalunya ha presentat aquest juliol l’Avantptrojecte de Llei de la Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEU) que té per objecte i finalitat els següents:

 1. Objecte: establir un sistema de col·laboració publico-privada de base privada però amb finalitat pública.
 2. Finalitat: modernitzar i promoure determinades zones urbanes, així com millorar la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; i incrementar la competitivitat de les empreses i afavorir la creació d’ocupació.

L’avantprojecte de llei proposa la creació d’un model d’entitat associativa basat en l’esquema de col·laboració publico-privada configurada com una associació privada no lucrativa. L’APEU sota la tutela del municipi persegueix la posada en pràctica d’iniciatives de millora de l’entorn, complementaries dels serveis que presten les diferents administracions públiques, amb la finalitat de dinamitzar i/o revitalitzar espais en els que es concentren activitats empresarials, mitjançant la realització d’inversions finançades bàsicament amb les aportacions obligatòries de les persones titulars del dret de possessió dels locals amb accés directe des de la via pública, i de les naus i parcel·les on s’hi duen a terme activitats econòmiques amb ànim de lucre, que es troben dins d’una àrea prèviament delimitada, per la qual cosa el seu procediment de constitució ha de garantir la màxima transparència i participació de tots els afectats.

Els objectius generals i específics d’aquesta llei son les següents:

 1. Facilitar l’activitat comercial, industrial i de serveis de manera més sostenible i adequada a les necessitats dels ciutadans.
 2. Frenar el procés de desertització comercial dels nuclis urbans.
 3. Impulsar els polígons d’activitat econòmica com espais de cooperació empresarial, de foment de la competitivitat, de contribució a la generació d’ocupació i de creació d’un entorn econòmic més sostenible.
 4. Diversificar els processos de dinamització de l’activitat comercial, industrial o de serveis.
 5. Promoure la participació activa del teixit empresarial.
 6. Disposar d’un sistema propi de finançament adequat a les seves necessitats.
 7. Garantir un transparència i suficientment representativitat en la gestió.

L’avantprojecte de llei estableix com a promotors de les APEU:

 1. Titulars d’almenys els 25% dels locals que representin com a mínim el 25% de la superfície de l’àmbit de l’APEU.
 2. Associacions empresarials de la zona amb activitat durant un període mínim ininterromput de 5 anys.
 3. Ajuntaments

Mentre que com a destinataris principals de la norma es troben les persones titulars d’activitats econòmiques i els municipis.

Entre les condicions per a la creació dels APEU hi ha d’haver un pla d’actuació de 3 a 5 anys amb la proposta de conveni que ha d’incloure com a mínim:

 1. Una memòria justificativa de les funcions bàsiques que vol desenvolupar l’entitat.
 2. Un projecte de pressupost de les despeses necessàries per al seu desenvolupament.
 3. Les fonts de finançament.
 4. Les regles per l’exacció de les quotes
 5. Període de duració de les mesures contingudes en el projecte i cronograma per a la implantació dels serveis, millores, mesures o actuacions que es proposen.
 6. Mecanismes d’avaluació dels resultats i de l’assoliment dels objectius del Pla d’actuació

Com veiem fins ara, l’exposat té molts punts en comú al model de gestió del Consell Industrial. No hem anat desencaminats doncs tots aquests anys.

 

Contacta Ara