Condicions generals

Poden ser beneficiaris d’ajuts a la contractació les empreses que cobreixin les seves vacants mitjançant l’SLOP, prèvia gestió de l’oferta.

Requisits

 • Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa col·laboradora de l’SLOP.
 • Formalitzar un contracte laboral amb una persona que reuneixi algun d’aquests dos requisits:
  • Ser usuari/a en recerca de feina del Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès i haver estat derivat a l’oferta mitjançant el seu servei d’intermediació.
  • Tenir contracte laboral vigent en el marc dels Plans d’Ocupació de l’ajuntament de Parets del Vallès.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i complir amb la normativa específica que regula el contracte laboral.

Gestió de l’oferta

 • L’empresa formula l’oferta a l’SLOP.
 • L’SLOP fa difusió de l’oferta a través dels seus canals.
 • El servei d’intermediació deriva els currículums de les persones que han fet petició de l’oferta i compleixin amb els requeriments.
 • L’empresa fa el procés de selecció i comunica a l’SLOP el resultat.

Si l’empresa cobreix el lloc de treball vacant amb algun/a candidat/a de l’SLOP, aleshores es pot sol·licitar la subvenció.

Sol·licitud de la subvenció

La Llei 39/2015 especifica l’obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Això determina que la sol·licitud, caldrà fer-la a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Parets del Vallès http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ (catàleg de tràmits / empresa, treball i emprenedoria).

A la sol·licitud hi caldrà adjuntar:

 • El contracte laboral signat per les parts implicades.

Termini per a la presentació de sol·licituds

Els sol·licitants que compleixin amb les condicions establertes en les bases reguladores podran demanar la subvenció de la 6a. convocatòria fins el 31 de desembre de 2017.

Quantia de la subvenció

Taula de subvencions prenen com a referència la jornada completa:Captura

Altres consideracions:

 1. La quantia de la subvenció dels contractes de jornada parcial es calcularà ajustant l’import de la subvenció al percentatge de la jornada prenent com a referència 40h. setmanals.
 2. En cap cas l’import de la subvenció serà superior al 50% del sou brut de la persona treballadora. No es subvencionaran les jornades inferiors al 20%.
 3. En el supòsit que es doni per acabada la relació laboral abans que finalitzi el termini establert contractualment, s’ajustarà la subvenció al temps efectiu real treballat.
 4. Els contractes indefinits d’inici o que es transformin en indefinits (jornada no inferior al 50%) en un màxim de 15 dies posteriors al compliment de 6 mesos de contracte, s’atorgarà un import addicional de 500€.

Subvenció màxima:

Captura

Justificació i forma de pagament de la subvenció

Aquest tràmit cal fer-lo passats 6 mesos, a comptar a partir de la data d’inici del contracte laboral, o bé en els contractes d’una durada inferior a 6 mesos, en acabar la relació contractual. Ni els contractes inferiors a un mes ni les jornades inferiors al 20% seran subvencionables.

En la justificació econòmica del compliment dels requisits establerts en les bases reguladores, els beneficiaris hauran de presentar la documentació a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Parets http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ (catàleg de tràmits / empresa, treball i emprenedoria).

A la justificació hi caldrà adjuntar:

 • Contracte laboral degudament signat per les parts i acreditació del seu enregistrament (comunicació del contracte).
 • Nòmines i els seus justificants de pagament (certificat bancari).
 • TC1 o RLC “recibo de liquidación de Cotizaciones” dels mesos subvencionats.
 • TC2 o RNT “relación nominal de trabajadores” dels mesos subvencionats.
 • Número de compte on es desitja rebre l’ingrés.

Per fer front a aquesta subvenció l’Ajuntament de Parets del Vallès ha previst una dotació de 90.000€. per a l’any 2017. En el cas que aquesta dotació no sigui suficient per a fer front al nombre de sol·licituds, la subvenció es concedirà per estricte ordre de presentació i fins al seu esgotament.

Podeu escoltar la notícia emesa a Rap107 al següent arxiu d’audio.

Contacta Ara